Cấp học

Trung học phổ thông

Lớp học

Môn học

Lớp 11
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Lớp 11

Tập huấn


#

HĐTN, HN 11 - Video bài giảng

HĐTN, HN 11 - Slide tập huấn

HĐTN, HN 11 - Tài liệu tập huấn

Giới thiệu sách


#

Video giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11

Giới thiệu SGK HĐTN, HN 11

Sách giới thiệu


Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay

Học liệu điện tử

Tất cả

#

HĐTN 11 - Rèn luyện khả năng làm chủ và kiểm soát các mối quan hệ với bạn bè