Cấp học

Trung học phổ thông

Lớp học

Môn học

Lớp 11
Tin học

Tin học Lớp 11

Tập huấn


#

Tin học 11 - Video bài giảng

Tin học 11 - THƯD - Tài liệu tập huấn

Tin học 11 - KHMT - Tài liệu tập huấn

Tin học 11 - SGK - Slide tập huấn

TIn học 11- SCĐ KHMT - Slide tập huấn

TIn học 11- SCĐ THƯD - Slide tập huấn

Giới thiệu sách


#

Video giới thiệu SGK Tin học 11

Slide giới thiệu SGK Tin học 11

Giới thiệu SGK Tin học 11

Sách giới thiệu


Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay
Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay
Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay
Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay

Học liệu điện tử

Tất cả

#

Tin học 11 - Cắt ảnh trong GIMP

#

Tin học 11 - Thực hành với khóa của bảng trong CSDL