Cấp học

Trung học phổ thông

Lớp học

Môn học

Lớp 11
Công nghệ

Công nghệ Lớp 11

Tập huấn


#

Công nghệ 11 - Cơ khí - Video bài giảng

#

Công nghệ 11 - Chăn nuôi - Video bài giảng

Công nghệ 11 - Công nghệ cơ khí - Tài liệu tập huấn

Công nghệ 11 - Công nghệ chăn nuôi - Tài liệu tập huấn

Giới thiệu sách


#

Giới thiệu SGK Công nghệ 11 (Công nghệ chăn nuôi)

#

Giới thiệu SGK Công nghệ 11 (Công nghệ cơ khí)

Slide giới thiệu SGK Công nghệ 11 (Chăn nuôi)

Slide giới thiệu SGK Công nghệ 11 (Cơ khí)

Giới thiệu SGK Công nghệ 11 (Chăn nuôi)

Giới thiệu SGK Công nghệ 11 (Cơ khí)

Sách giới thiệu


Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay
Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay
Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay
Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay

Học liệu điện tử

Tất cả

#

Công nghệ chăn nuôi 11 - Quy trình công nghệ lên men lỏng trong chăn nuôi lợn

#

Công nghệ cơ khí 11 - Hệ thống nhiên liệu phun xăng