Cấp học

Trung học phổ thông

Lớp học

Môn học

Lớp 11
Sinh học

Sinh học Lớp 11

Tập huấn


#

Sinh học 11 - Video bài giảng

Sinh học 11 - Slide tập huấn

Sinh học 11 - Tài liệu tập huấn

Giới thiệu sách


#

Video giới thiệu SGK Sinh học 11

Slide giới thiệu SGK Sinh học 11

Giới thiệu SGK Sinh học 11

Sách giới thiệu


Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay
Các loại sách

Bản mẫu


Xem ngay

Học liệu điện tử

Tất cả

#

Thực hành: Hủy tủy sống ếch - Sinh học 11

#

Thực hành: Mổ lộ tim ếch - Sinh học 11

#

Thực hành: Chứng minh tính tự động của tim - Sinh học 11

#

Sinh học 11- Bài 8-Tính tự động, ảnh hưởng của thần kinh giao cảm, đối giao cảm, adrenalin đến hoạt động của tim